Komentované vydání normy ČSN EN ISO 19011 v PDF

ČSN EN ISO 19011:2019

Směrnice pro auditování systémů managementu

ISBN: 978-80-02-02854-3
Počet stran: 172
Číslo českého vydání: 2
Rok českého vydání: 2019
Formát : chráněný PDF soubor
Cena: 1045 Kč vč. DPH 10%

Součástí publikace je úplné znění normy ČSN EN ISO 19011:2019 vč. komentářů k jednotlivým článkům.

Česká společnost pro jakost, ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci, pro vás připravila komentované vydání překladu konečné verze normy ISO 19011:2018 s cílem aktuálně informovat širokou veřejnost o změnách a úpravách, které norma přináší.


Náhled Komentovaného vydání ČSN EN ISO 19011

ISO 19011 poskytuje návod organizacím všech velikostí a typů a týká se auditů různých předmětů a rozsahů. Návod se týká auditů prováděných ve velkých organizacích rozsáhlými týmy auditorů i auditů prováděných ve velké, nebo malé organizaci jedním auditorem. Tento návod lze vhodně přizpůsobit předmětu, složitosti a rozsahu programu auditů. Tento dokument se soustřeďuje na interní audity (první stranou) a audity prováděné organizacemi u jejich externích poskytovatelů a dalších externích zainteresovaných stran (druhou stranou). Tento dokument může být použit i pro externí audity prováděné za jiným účelem, než je certifikace systému managementu třetí stranou.

Návod v této mezinárodní normě je záměrně přizpůsobitelný. Jak je uvedeno na různých místech v textu, použití této směrnice může být rozdílné podle velikosti, povahy a složitosti auditované organizace, stejně tak jako podle cílů a předmětu prováděných auditů.
Jsou-li systémy managementu jakosti a environmentálního managementu zavedeny společně, je na rozhodnutí uživatele této mezinárodní normy, zda budou audity systémů managementu jakosti a environmentálního managementu prováděny odděleně nebo společně.
Ačkoliv se tato mezinárodní norma používá k auditování systémů managementu jakosti a/nebo systémů environmentálního managementu, je na zvážení uživatele, zda přizpůsobí nebo rozšíří tento návod tak, aby byl použitelný pro jiné typy auditů, včetně auditů jiných systémů managementu.

ČSN EN ISO 19011 je určena k použití širokému okruhu potenciálních uživatelů, včetně auditorů, organizací zavádějících systémy managementu jakosti a/nebo environmentálního managementu, organizací, které potřebují provádět audity systémů managementu jakosti a/nebo environmentálního managementu ze smluvních důvodů a organizací účastnících se školení/výcviku a certifikace auditorů, certifikace/ registrace systémů managementu, akreditace nebo normalizace v oblasti posuzování shody.
Tato mezinárodní norma poskytuje pouze návod, uživatelé ji však mohou využít k návrhu svých vlastních požadavků vztahujících se k auditu. Kromě toho mohou v této mezinárodní normě nalézt užitečné návody všechny organizace nebo jedinci, kteří mají zájem monitorovat shodu s požadavky, například shodu se specifikacemi produktu nebo se zákony a předpisy.

Více informací již naleznete v samotném Komentovaném vydání normy ČSN EN ISO 19011:2019.