Komentované vydání normy ČSN EN ISO 14001 v PDF

ČSN EN ISO 14001:2016

Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití

ISBN 978-80-02-02643-3
Počet stran: 125
Rok vydání vydání 2016
Formát : chráněný PDF soubor
Cena: 1045 Kč vč. DPH 10%

Nové vydání normy ISO 14001 pro systémy environmentálního managementu (EMS) přináší změny ve struktuře a obsahu normy a obsahuje několik novinek u řady požadavků i úplně nové požadavky (mj. kontext organizace, rizika a příležitosti, relevantní požadavky zainteresovaných stran, vedení/leadership a závazek).

Součástí publikace je úplné znění normy ČSN EN ISO 14001:2016 vč. komentářů k jednotlivým článkům a vyznačením změn oproti původní normě ĆSN EN ISO 14001:2008


Náhled Komentovaného vydání ČSN EN ISO 14001

ČSN EN ISO 14001:2016

Česká verze této normy je vydána 02/2016 a je platná od 01.03.2016.

Hlavní změny normy ČSN EN ISO 14001:2016 oproti původnímu vydání z roku 2005 jsou v komentovaném vydání této normy přehledně označeny, jedná se zejména o:

Podrobnější rozpacovanost metodiky známe jako PDCA – Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej

Nová verze klade důraz na vyšší úroveň struktury, aby bylo jednodušší použít ji ve spojení s dalšími normami systému řízení, s rostoucím významem na kvalitu environmentálního managementu, aby její použití bylo vhodné i pro systémy státní správy.

Úvod do environmentálního managementu ISO 14001:

Organizace všech druhů projevují rostoucí zájem o dosažení a prokázání svého dobrého environmentálního profilu řízením dopadů svých činností, výrobků a služeb na životní prostředí v souladu se svou environmentální politikou a cíli. To vše se děje v kontextu zpřísňování environmentálních zákonů, rozvoje hospodářské politiky a jiných opatření, podporujících ochranu životního prostředí, a v kontextu vzrůstajícího zájmu o environmentální problematiku a udržitelný rozvoj vyjádřeného zainteresovanými stranami.

Mnohé organizace provedly environmentální „přezkoumání“ nebo „audity“, aby mohly vyhodnotit svůj environmentální profil. Tato přezkoumání a audity však samy o sobě nemusí stačit na to, aby organizaci ujistily, že její výkonnost nejen splňuje, ale i v budoucnu bude splňovat požadavky právních předpisů na ni kladené a požadavky vyplývající z její vyhlášené politiky. Aby byly audity účinné, je třeba je provádět v rámci strukturalizovaného systému managementu, který je integrován v rámci organizace.

Mezinárodní normy pro oblast environmentálního managementu mají organizacím poskytnout prvky účinného systému environmentálního managementu(EMS), které je možno integrovat s ostatními potřebami managementu, a tak pomáhat organizacím dosáhnout environmentálních a ekonomických cílů. Tyto normy, stejně jako jiné mezinárodní normy, nemají být použity k vytváření mimocelních bariér v obchodu ani k rozšiřování či změně právních závazků organizace.

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu, které mají organizaci umožnit přípravu a zavedení politiky a cílů, které berou v úvahu požadavky právních předpisů a informace o významných environmentálních aspektech. Je zamýšlena tak, aby mohla být uplatněna v organizacích všech typů a velikostí a aby zohlednila různé geografické, kulturní a sociální podmínky. Podstata tohoto přístupu je znázorněna na obrázku 1. Úspěch systému závisí na závazku a zapojení všech úrovní a funkcí v organizaci, zejména vrcholového vedení. Takový systém umožňuje organizaci připravit environmentální politiku, navrhnout cíle a procesy pro dosažení závazků obsažených v politice, přijmout opatření nezbytná pro zlepšení svého environmentálního profilu a prokázat shodu systému s požadavky této mezinárodní normy. Hlavním cílem této mezinárodní normy je podporovat ochranu životního prostředí a prevenci znečištění v rovnováze se sociálními a ekonomickými potřebami. Je třeba si uvědomit, že mnohé z těchto požadavků je možné řešit současně a že tato řešení mohou být kdykoli upravena.

Pro snadné použití jsou shodně očíslovány články v kapitole 4 vlastního textu této mezinárodní normy a v příloze A. Například 4.3.3 a A.3.3 se zabývají cíli, cílovými hodnotami a programem(-y) a 4.5.5 a A.5.5se zabývají interními audity. Kromě toho příloha B uvádí širší technické vztahy mezi ISO 14001:2004 a ISO 9001:2008 a obráceně.

Existuje zásadní rozdíl mezi mezinárodní normou ISO 14001, která popisuje požadavky na systém environmentálního managementu organizace, a která může být použita pro certifikaci/registraci a/nebo pro vlastní vyhlášení v organizaci zavedeného systému environmentálního managementu a dalšími směrnicemi, podle nichž nelze certifikovat a které mají organizacím poskytnout základní pomoc při vytváření, zavedení nebo vylepšování systému environmentálního managementu. Environmentální management zahrnuje celou řadu otázek, včetně těch, které ovlivňují strategii a konkurenceschopnost podniku. Prokázání úspěšného zavedení této mezinárodní normy může organizace použít k tomu, aby ujistila zainteresované strany, že používá odpovídající systém environmentálního managementu.

Návod k využití různých metod environmentálního managementu je uveden v jiných mezinárodních normách, zvláště v normách týkajících se environmentálního managementu vytvořených ISO/TC 207. Jakékoli odkazy na jiné mezinárodní normy jsou pouze pro informaci.

  • Plánuj: stanov cíle a procesy nezbytné k dosažení výsledků v souladu s environmentální politikou organizace.
  • Dělej: uplatňuj procesy.
  • Kontroluj: monitoruj a měř procesy ve vztahu k environmentální politice, cílům, cílovým hodnotám, požadavkům právních předpisů a dalším požadavkům a podávej zprávy o výsledcích.
  • Jednej: prováděj opatření pro neustálé zlepšování výkonnosti systému environmentálního managementu

Mnoho organizací řídí své činnosti pomocí systému procesů a jejich vzájemným působením, což může být nazváno „procesním přístupem“. ISO 9001 podporuje použití procesního přístupu. Jelikož metodologie PDCA se může použít na všechny procesy, jsou obě metodologie považovány za slučitelné.

Tato mezinárodní norma obsahuje pouze ty požadavky, které mohou být objektivně prověřovány. Organizace, které potřebují všeobecnější návod v řadě dalších otázek spojených se systémy environmentálního managementu jsou odkazovány na ČSN ISO 14004

Tato mezinárodní norma nestanovuje absolutní požadavky na environmentální profil nad rámec v environmentální politice obsažených závazků být ve shodě s platnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, které se na organizaci vztahují a závazků k prevenci znečištění a k neustálému zlepšování. Tak mohou dvě organizace zabývající se podobnými činnostmi, avšak s odlišným environmentálním profilem, obě splňovat požadavky této mezinárodní normy.

Systematické využívání a zavedení řady metod environmentálního managementu může přispět k dosažení optimálních výsledků pro všechny zainteresované strany. Přijetí této mezinárodní normy však samo o sobě nemůže zajistit dosažení optimálních environmentálních výsledků. V zájmu dosažení environmentálních cílů může systém environmentálního managementu vést organizaci k tomu, aby vzala v úvahu zavedení nejlepších dostupných technik tam, kde je to vhodné a ekonomicky únosné, a aby plně zvážila nákladovou efektivnost takových technik.

ČSN EN ISO 14001 norma neobsahuje požadavky na jiné systémy managementu, jako jsou systémy pro management jakosti, management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, finanční management nebo management rizik, přestože její prvky mohou být přiřazeny nebo integrovány s prvky těchto jiných systémů managementu. Pro organizaci je možné upravit svůj (své) stávající systém(-y) s cílem vytvoření systému environmentálního managementu, který je v souladu s požadavky této mezinárodní normy. Je však třeba zdůraznit, že použití různých prvků systému managementu se může lišit v závislosti na zamýšleném účelu a zapojených zainteresovaných stranách.

Úroveň podrobností a komplexnosti systému environmentálního managementu, rozsah dokumentace a pro něj vyčleněné prostředky závisí na množství faktorů, jako je rozsah systému, velikost organizace a povaha jejích činností, výrobků a služeb. To se může týkat zvláště malých a středně velkých podniků.

Více informací se již dozvíte přímo v Komentovaném vydání normy
ČSN EN ISO 14001:2015.